TÊN TÀU

VÙNG HOẠT ĐỘNG

CÔNG SUẤT / SỨC KÉO

(BHP / BP)

ĐĂNG KIỂM

NĂM & NƠI ĐÓNG

BINH AN 31

BIỂN

5150 (65T)

VR / BV

2017 VN

BINH AN 32

5150 (65T)

VR / BV

2017 VN