TÊN TÀU

ĐĂNG KIỂM & PHÂN CẤP

KÍCH THƯỚC (LxBxD)

GRT/NRT DWT DIỆN TÍCH BOONG

NĂM ĐÓNG

BINH AN 281

ABS - VR

86m x 27.5m x 5.5m

280ft x 90 x 18f

3387/1016 8000 2365 m2

2004