TÊN TÀU

VÙNG HOẠT ĐỘNG

CÔNG SUẤT

(BHP)

NĂM & NƠI ĐÓNG

BINH AN 01

BIỂN

1820

2001 VN

BINH AN FORTUNE

2560

2008 VN

SEA GULL

1070 2007 VN

SEA SPRING

2400 2008 VN

SEA LION

3000 2010 VN

VINH TAN 02

4000

2010 VN

BINH AN 08

SÔNG & VEN BIỂN

1000

2002 VN

BINH AN 22

2800

2010 VN

BINH AN 2000

2400

2000 VN

BINH AN 06

1000

2002 VN

BINH AN 17

1000

2005 VN