TÊN TÀU

ĐĂNG KIỂM & PHÂN CẤP

CÔNG SUẤT

(BHP)

SỨC KÉO (T) ĐỊNH VỊ DIỆN TÍCH BOONG

NĂM & NƠI ĐÓNG

BINH AN VICTORIA

Dual VR/NKK - AHTS, OSV

4200

45 T KHÔNG 300 m2

2012 - VIỆT NAM

BINH AN VALIANT

Dual VR/NKK - OSV, SSV 4200 50 T DP-1 330 m2 2015 - VIỆT NAM
BINH AN RESEARCH VR - USV, Research 2600 35 T KHÔNG 170 m2

2016 - VIỆT NAM